Rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa PISF realizuje projekt „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

 

Cel projektu

Celem projektu jest digitalizacja i upowszechnianie zasobów polskiej kinematografii oraz zwiększenie dostępności do nich poprzez cyfryzację posiadanych zasobów i zapewnienie interoperacyjności  z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami danych publicznych. Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum w składzie: Polski Instytut Sztuki Filmowej (Lider) oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmowe TOR, Studio Filmowe Kronika, Studio Filmowe KADR, Studio Filmowe ZEBRA, Studio Miniatur Filmowych, Studio Filmów Rysunkowych (Partnerzy).

 

Udostępnianie polskich filmów

W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie ok. 160 pełnometrażowych filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych zapisanych na taśmach światłoczułych, do których prawa posiadają członkowie Konsorcjum oraz 10 000 minut filmów animowanych, serii filmów animowanych, krótkometrażowych filmów fabularnych, filmów oświatowych, krótkometrażowych dokumentów oraz kronik filmowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Realizacja projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  • Całkowita wartość projektu:  111 838 378,72 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 78 612 786,05 PLN
  • Czas trwania projektu: 36 miesięcy.

   

   

  UDOSTĘPNIANIE FILMOWYCH ZASOBÓW KULTURY PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGINOWEJ GENERACJI –
  AI (artificial intelligence) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA


  Oś priorytetowa nr 2: E-administracja i otwarty rząd
  Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
  Poddziałanie nr 2.3.2 Cyfrowe Udostępnienie zasobów kultury

   

  W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych realizuje projekt  POPC.02.03.02-00-0015/18-00  pn.:
  „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”.

   

  Cel projektu

  Celem głównym projektu jest zapewnienie powszechnego, w tym również zagranicą, bezpośredniego, szybkiego i łatwego dostępu do zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów filmowych oraz fonograficznych, będących w dyspozycji WFDiF (obecnie i w przyszłości) za pośrednictwem zaawansowanej wyszukiwarki kontekstowej, wykorzystującej innowacyjną technologię sztucznej inteligencji (AI).
  Projekt jest realizowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.


  Udostępnianie zasobów

  Projekt polega na zapewnieniu cyfrowego, otwartego dostępu, nieograniczonej liczbie użytkowników (indywidualnych i instytucjonalnych), także tych z ubytkiem lub całkowitą utratą słuchu/wzroku do zrekonstruowanych i zdigitalizowanych zbiorów filmowych oraz dźwiękowo – muzycznych, do których prawa autorskie/producenckie posiada WFDiF.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  Realizacja projektu „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  • Całkowita wartość projektu:          19 045 626,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich:    14 073 418,90 PLN
  • Czas trwania projektu:                    36 miesięcy