Regulamin strony

 

Regulamin strony internetowej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (zwanej dalej także: „WFDiF”).
 
§ 1
 
Niniejszy regulamin strony internetowej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (zwany dalej „Regulaminem"), znajdującej się pod adresem www.wfdif.pl (dalej „Strona”), określa warunki korzystania ze Strony. 
 
§ 2
 
 1. Właścicielem i administratorem Strony jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (dalej: „WFDiF”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 88/12.
 2. Prawa majątkowe do Strony, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy domeny internetowej Strony – przysługują WFDiF i podlegają ochronie prawnej. Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom. Żadna część tych materiałów nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody WFDiF lub innego uprawnionego podmiotu, udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)  i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.).  
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dpf@wfdif.pl
 
§ 3
 
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony.
 3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się  z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
§ 4
 
Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 
§ 5
 
Strona ma na celu przede wszystkim informowanie o działalności WFDiF.
 
§ 6
 
Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej, korzystanie ze Strony jest bezpłatne.
 
§ 7
 
Strona pozbawiona jest systemu rejestracji i logowania.
 
§ 8
 
Każdy Użytkownik ma prawo:
 1. przeglądać treści publikowane na Stronie;
 2. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Strony;
 3. korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.
 
§ 9
 
Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika lub zamieszczanie na Stronie za pośrednictwem mechanizmów przez nią udostępnianych, jakichkolwiek treści  o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, itp.
 
§ 10
 
 1. WFDiF zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi dostępnych za pośrednictwem Strony oraz sposobu działania Strony. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem WFDiF.
 2. WFDiF nie ponosi odpowiedzialności prawnej, w szczególności karnej, cywilne  i administracyjnej, za korzystanie przez WFDiF ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ponadto WFDIF nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od WFDiF, w tym niezwiązanych w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem Strony;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od WFDiF;
  3. opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od WFDiF ani od funkcjonowania Strony;
  4. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, klęsk żywiołowych jak np. powodzie, pożaru itp.);
  5. szkody po stronie Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 
§ 11
 
WFDiF ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Strony, w szczególności naruszającą postanowienia § 9 i 10 ust. 2 Regulaminu.
 
§ 12
 
 1. Strona oraz materiały na niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisach prawa, w szczególności w Prawie autorskim oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 776).
 2. Prawa do materiałów zawartych na Stronie przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom. Materiały te prezentowane są na Stronie na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych na Stronie materiałów, poprzez korzystanie ze Strony Użytkownicy nie nabywają do tych materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji na korzystanie z nich, a jakiekolwiek używanie przez nich ww. materiałów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku określonego w Prawie autorskim.
 
§ 13
 
 1. W przypadku korzystania z niektórych usług na Stronie Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi za pośrednictwem Strony.
 2. Przetwarzanie przez WFDiF danych osobowych Użytkowników w związku z ich korzystaniem ze Strony, w tym ze stosowaniem na Stronie mechanizmu plików „cookies”, odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), z uwzględnieniem zasad określonych w „Polityce cookis” dostępnej na Stronie.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WFDiF .
 4. WFDiF przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie związku z korzystaniem przez nich ze Strony, w tym w celu i zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi dostępnej za pośrednictwem Strony. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej, wymagające przewidzianej prawem zgody Użytkownika,  odbywa się wyłącznie po uzyskaniu takiej zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym  zgodnie z treścią zgody..
 
§ 14
 
WFDiF zastrzega, że korzystanie ze Strony i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Stronie – oraz dostarczane za jej pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich zawartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 
§ 15
 
WFDiF zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na Stronie.
 
§ 16
 
Jakiekolwiek reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 
§ 17
 
W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw powołanych w treści Regulaminu..
 
§ 18
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.