Dane WFDiF

Komunikat

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych  informuje, że:

Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019r. od  dnia 1 października 2019 r. nastąpiło połączenie państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działa od dnia 1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Powyższe połączenie oznacza, że od dnia 1 października 2019r. powstała w wyniku połączenia Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wstąpiła z mocy prawa2 we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przed dniem połączenia przez uprzednio funkcjonujące instytucje kultury.

 

W związku z powyższym podajemy dane nowego podmiotu:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

Adres: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
Statut: instytucja kultury (RIK - 117/2019)

Regon: 384561270
NIP: 521-387-87-81
EU VAT: PL5213878781

 

Konto bankowe PLN:

Bank Gospodarstwa Krajowego

02 1130 1017 0020 1459 2320 0001

Konto bankowe walutowe EUR:

PL 77 1130 1017 0020 1459 2320 0009 GOSKPLPW

 

[1] Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDN poz 89 z 2019r.).

[2]  Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730), cyt.: 

1.  Instytucja kultury utworzona w trybie określonym w art. 18 ust. 1 albo art. 20 ust. 1 albo przekazana w trybie art. 21a ust. 2 albo ust. 2a, wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była łączona, dzielona albo przekazywana instytucja, bez względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane tej instytucji przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.