DOKUMENTY / REGULAMIN WYNAJMU

Zamówienia

Jeżeli jesteś naszym nowym klientem, pamiętaj by do zamówienia dołączyć następujące dokumenty:

  • Aktualny dokument, potwierdzający działalność: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Kopię decyzji o nadaniu numeru NIP
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon
  • Zamówienie musi być podpisane przez Osobę (lub Osoby) upoważnione, wymienione w dokumentach rejestrowych firmy lub w załączonym do Zamówienia pisemnym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

Uwaga: przy zamówieniu w Zakładzie Inscenizacji osoba fizyczna powinna posiadać dowód osobisty (pobierana jest kaucja za kostiumy i rekwizyty).